Coronanieuws: bericht voor leerlingen en ouders (update 12 maart)

8 maart 2020
8 maart 2020,
 Off

Beste ouder(s), verzorger(s),

Naar aanleiding van de persconferentie van de premier van 12 maart hebben wij het volgende mee te delen;

1.Context
We zijn gebonden aan verschillende instanties in deze situatie:

 • Het RIVM
 • De GGD
 • De inspectie
 • De (plaatselijke) overheid
 • Leerplicht
  Binnen deze marges proberen wij zo verstandig mogelijk te handelen en het hoofd koel te houden.

Er is een Corona Coördinatie team ingesteld bestaande uit:

R. Mol (teamleider Kempenhorst)
W. Blankers (teamleider Heerbeeck College)
L. Jussen (directeur personeel)
R. van der Vorst (directeur onderwijs)
Allen zijn  beschikbaar als aanspreekpunt.

2.Meldingen

 • We zijn verplicht om een digitale bezoekerslijst bij te houden. Niet alle bezoekers melden zich bij de receptie. Hierbij roepen wij iedereen op die op bezoek komt om zich te laten registreren met naam, telefoonnummer en/of mailadres bij de receptie.
 • Als het Coronavirus vastgesteld wordt bij een leerling, bij u, of een gezinslid, graag z.s.m. melden bij school; tot nu toe zijn er nog geen gevallen bij ons bekend.

 

3.Maatregelen

 • Niezen en hoesten in binnenkant ellenboog
 • Papieren zakdoekjes gebruiken
 • Geen handen schudden
 • Handen wassen met zeep en water
 • Thuis blijven bij verkoudheid/aanhoudend hoesten en/of koorts
 • Vooralsnog sociale onthouding : we wegen per evenement (inclusief excursies) af of het strikt noodzakelijk is of dit door gaat of niet.

 

4.Voortgang onderwijs
Het onderwijs moet zoveel mogelijk gewoon doorgaan.

Van alle docenten wordt verwacht dat zij huiswerk in magister zetten en bij uitval van de lessen het huiswerk in de ELO plaatsen en/of de klas via Magistermail op de hoogte stellen. Ook hebben we gevraagd om powerpoints en andere hulpmiddelen om de lessen te kunnen volgen door te sturen naar de leerlingen die thuis zijn.

Docenten die thuis zijn wegens de RIVM-maatregel moeten opdrachten en lesvervangende taken op dezelfde manier aanbieden aan de leerlingen.

Wij hebben mentoren verzocht om hun leerlingen (ook de zieken via mail, telefoon etc.) op het hart te drukken zaken via magister-ELO en magistermail goed bij te houden.

Toetsen gaan zoveel mogelijk door. Er komen indien nodig extra inhaalmomenten  voor examenkandidaten.

Er is een mogelijkheid om mondelingen via Facetime of andere digitale platformen af te nemen.

5.Onderwijs na sluiting

Als de school op enig moment zou moeten sluiten, is dat in overleg met de inspectie. Wij zullen die situatie dan direct per mail met u communiceren en op onze site vermelden. Als de school sluit, betekent dat niet dat het onderwijs stopt. Alle leerlingen kunnen via magister of de site hun studieplanner raadplegen en zelfstandig daarmee aan de slag gaan en ook contact onderhouden met hun docent en/of klasgenoten.

In geval van sluiting gaan we kijken hoe leerlingen op de reguliere uren waarop ze een bepaald vak zouden hebben, digitaal een beroep doen op hun docent of mentor. Ook kunnen er op die uren klassikale contactmomenten ingevuld worden voor bijv. uitleg van de docent. De docent kan dit doen door het doorsturen van een filmpje, powerpoint etc met de uitleg van de stof.

6.Toetsen en examens

Zodra de school weer open is of leerlingen terug komen na een periode van afwezigheid, zullen afspraken gemaakt worden over inhaalwerk en toetsen. De stof en het tijdpad zal redelijkerwijs aangepast worden aan het haalbare.

Op landelijk niveau wordt door de VO-raad en het ministerie OC&W gesproken over hoe om te gaan met de examens, waarbij niet uitgesloten is dat er een spreiding of andere tijdvakken kunnen volgen, aangepast aan hetgeen mogelijk en verantwoord wordt geacht. De overmachtssituatie vraagt maatwerk, waarbij de beslissingen daarover bij OC&W liggen.

7.Communicatie

Ook na een eventuele sluiting van de school en bij wijzigingen in de situatie informeren wij u. Wij doen dat per e-mail aan ouder(s)/verzorger(s). Algemene mededelingen zullen ook op de website van de school gepubliceerd worden.

Voor specifieke vragen met betrekking tot uw kind kunt u contact opnemen met de teamleider / leerlingcoördinator of met de mentor van uw zoon of dochter. Controleert u even of u deze gegevens heeft?

Indien het gebouw gesloten is, is het tijdelijk niet meer toegankelijk voor leerlingen. Dit betekent dat boeken uit kluisjes mee naar huis genomen moeten worden, net als andere persoonlijke dingen.

Wij stellen het op prijs indien u en uw zoon/dochter zich uit voorzorg op bovenstaande punten zou willen voorbereiden. Op dit moment kunnen er namelijk nog vragen aan ons gesteld worden en zijn wij in het schoolgebouw of telefonisch als gebruikelijk te bereiken.

Wij hopen van harte dat de informatie die wij in deze brief met u delen van beperkte duur zal zijn. Graag zouden wij zien dat we onze lessen gewoon kunnen blijven verzorgen en dat de dreiging van het coronavirus snel afneemt. Alle leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers die met gezondheidsproblemen of ernstige zorg te maken hebben, wensen wij sterkte en een voorspoedig herstel.

Met vriendelijke groet

Lex Jussen

Ronald Mol

Wim Blankers

Rob van der Vorst

Bericht 11 maart

We krijgen diverse vragen over de examens. Zonder tegenbericht vinden alle examen gerelateerde zaken doorgang, tenzij we andere, nieuwe informatie van het RIVM ontvangen.

Voor leerlingen die lange tijd niet in staat zijn geweest onderwijs te volgen, kan de eindexamencommissie het PTA aanpassen (zie PTA-gids). In het geval van de Coronasituatie zullen we ons hierbij houden aan de landelijke richtlijnen. Uiteraard staat het belang van de leerling voorop voor zover we binnen de wettelijke kaders kunnen blijven.  Dit geldt specifiek voor de leerlingen van leerjaar 4.

Als uw kind vanwege het Coronavirus preventief thuis blijft, dan gaan we er vanuit dat uw kind de leerstof zelfstandig bijhoudt. De docent zet – indien mogelijk – de lesstof op Magister.

Bericht 8 maart

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de richtlijnen voor de provincie Noord-Brabant aangescherpt en vraagt de inwoners van onze provincie in de komende dagen bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken.

Daarom roepen wij leerlingen, ouders en gasten van onze school op vanaf maandag 9 maart niet naar school te komen wanneer zij…

 • Verkouden zijn,
 • Moeten hoesten en/of
 • Koorts hebben.

 

We verzoeken degenen die dit betreft in dit geval om zich via de gebruikelijke weg afwezig te melden. Ouders/verzorgers kunnen hun kind ook per e-mail afmelden via info@kempenhorst.nl. Het helpt ons als u dat zo spoedig mogelijk doet.

Als de verschijnselen voorbij zijn, wordt geadviseerd om nog 24 uur thuis te blijven en daarna weer naar school te komen. In dat geval verzoeken wij degene die dit betreft om zich via de gebruikelijke (of bovenstaande mailadres) weg weer aanwezig te melden.

Mensen die deze verschijnselen niet hebben, kunnen gewoon naar school komen. Aan hen vragen wij nog steeds om het volgende in acht te nemen:

 • Niezen, hoesten aan de binnenkant van de elleboog,
 • Handen regelmatig te wassen,
 • Papieren zakdoekjes te gebruiken.

 

De school spant zich in om ook onder deze omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan en hygiënisch gedrag te bevorderen.

Bij verandering of bijstelling van het beleid in verband met het Coronavirus, volgt informatie daarover via de website van de school. Wij verzoeken daarom iedereen de website van de school in de gaten te houden.

Directie en bestuur van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot, 8 maart 2020.

 

Oorspronkelijke bericht 1 maart:

Omdat wij ons goed kunnen voorstellen dat er vragen aan de school zijn, nu ook in Nederland het Coronavirus is gesignaleerd, geven wij hierbij aan hoe de school omgaat met deze situatie.

Wij volgen de adviezen en de voorschriften van de Rijksoverheid, het RIVM en de regionale GGD en passen ons beleid daar op aan.

In grote lijnen komt dat tot nu toe neer op het volgende.

 • Het onderwijs gaat door. Het onderwijs en de activiteiten op onze scholen gaan door zoals gepland en iedereen die niet uit een risicogebied komt (zie hieronder) kan gewoon naar school komen.
 • Extra aan dacht voor hygiëne. Met het oog op hygiëne wordt aangeraden deze voorzorgsmaatregelen in acht te nemen: regelmatig handen wassen, niezen en hoesten aan de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Tevens wordt geadviseerd om voldoende sociale afstand in acht te nemen. Wij verzoeken ouders hiervoor ook aandacht bij hun kinderen te vragen. Onze schoonmaakdienst besteedt extra zorg aan het schoonmaken van contactpunten in het schoolgebouw die door veel mensen aangeraakt worden.
 • Contacten met mensen in het buitenland. Bij terugkeer uit een risicogebied (op dit moment zijn dat vooral Noord-Italië, China, Iran, Zuid-Korea, Singapore) verzoeken wij uitdrukkelijk om thuis te blijven en eerst telefonisch contact op te nemen met de huisarts en dit vervolgens aan de school door te geven. Dat geldt ook als er recent contact is geweest met mensen waarvan bekend is dat ze het virus dragen. Er zijn in de komende periode geen reis- of uitwisselingsprogramma’s waarbij onze scholen betrokken zijn.

 

Voor uitgebreidere informatie verwijzen we naar de volgende websites:

www.rijksoverheid.nl, www.rivm.nl, www.ggdbzo.nl, www.who.int.

Als er verdere informatie is en/of bijstelling van ons beleid plaatsvindt, informeren wij u zo veel mogelijk via de website van de school.

Directie en bestuur van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot.