Curriculum.nu: vandaag werken aan het onderwijs van morgen!

10 april 2018
10 april 2018,
 Off

Curriculum.nu: vandaag werken aan het onderwijs van morgen!

Het onderwijs in Nederland beoogt kwalitatief en relevant onderwijs te bieden dat leerlingen toerust met kennis en vaardigheden die nodig zijn om later goed in de maatschappij te kunnen functioneren. Ten behoeve hiervan willen de overheid en het onderwijsveld inzicht in de behoeften van scholen bij curriculumontwikkeling.

In dit kader nemen de vakgroepen Duits en Engels van het Kempenhorst College deel als ontwikkelschool. Wij hopen in samenwerking met andere scholen een bijdrage te kunnen leveren én invloed te kunnen uitoefenen op het curriculum in deze vakgebieden. Tegelijkertijd kunnen we landelijke ontwikkelingen benutten voor onze eigen schoolontwikkeling. De organisatie is in handen van Curriculum.nu. Inhoudelijk werken zij samen met SLO. (Lees hieronder voor meer informatie.)

De activiteiten zullen zich voornamelijk richten op aanpassingen in de lesprogramma’s van Duits en Engels binnen onze VMBO-TOPm. Hiervoor krijgen wij (tussen)producten aangeboden die we gaan beproeven. Ouders en leerlingen zullen hier actief bij betrokken worden en om feedback gevraagd worden. Wij hopen natuurlijk dat ouders hier hun medewerking aan zullen verlenen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Annie van der Struijk ( a.vanderstruijk@kempenhorst.nl) .

 

Over Curriculum.nu

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. Opzet is een herziening van het landelijk curriculum. Kerndoelen en eindtermen zullen worden geactualiseerd. In 2018 starten 9 ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs, voor de leergebieden Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen, Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen en uiteindelijk wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling).