Lesuitval vanaf lesuur 5 onderbouw, vanaf lesuur 6 bovenbouw

De onderbouw heeft les t/m lesuur 4 (11.55 uur); vanaf lesuur 5 vervallen dus voor de onderbouw de lessen op 3 december.

De bovenbouw heeft les t/m lesuur 5 (12.45 uur); voor de bovenbouw vervallen dus de lessen vanaf lesuur 6 op 3 december.

Naar volledige agenda.