Aanmelden

Het moment van aanmelden voor klas 1 voor het schooljaar 2020-2021 is inmiddels verlopen. De 1B (leertuin)- en 1B/K-klassen voor schooljaar 2020-2021 zitten vol. Mocht u vragen hebben t.a.v. het aanmelden van uw kind, neem dan contact op met de coördinator aanmelding en toelating, dhr. Huijbers via f.huijbers@kempenhorst.nl.

Aanmelden voor een hoger leerjaar (klas 2 of hoger) kan op 28 en 29 mei. De link naar het inschrijfformulier vindt u hieronder.

De huidige bijzondere situatie in Nederland houdt ook het onderwijs in zijn greep en dus ook het KHC. Kijkende naar onze huidige verwachte interne doorstroming + aanmeldingen vanuit het basisonderwijs betekent dit het volgende:

Leerjaar 1B (de leertuin) is vol
Leerjaar 2T is vol
Leerjaar 2BK is vol
Leerjaar 3K is vol

Voor wat betreft instroom vanuit andere scholen voor het komend schooljaar in de overige leerwegen in leerjaar 2 en 3 (2B, 2K, 3B, 3T) geeft de verwachte interne doorstroming nog onvoldoende duidelijkheid. We kunnen daarom een plaatsing van uw zoon of dochter niet garanderen. We adviseren u om een oriënterend gesprek aan te vragen waarbinnen ook de mogelijkheden van een eventuele aanmelding met u doorgenomen kunnen worden. U kunt het oriënterend gesprek aanvragen via f.huijbers@kempenhorst.nl. Instroom in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg leerjaar 4 (4B en 4K) is niet mogelijk in verband met een tweejarige examenperiode. In uitzonderlijke situaties is instroom in de theoretische leerweg leerjaar 4 (4T) wel mogelijk.

https://www.formdesk.com/voboscholenbestoirschot/inschrijving_zij_ll_vobo

Vanaf 2015 is het advies van de basisschool bepalend voor de plaatsing. Het Kempenhorst College zal daarom ook de adviezen van de basisscholen zo veel mogelijk volgen. Nadat de leerling is toegelaten, worden de ouders of verzorgers hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld op een regionaal afgesproken datum.

Plaatsing niveaus

Mocht uw kind een dubbel advies hebben gekregen (bijvoorbeeld basis/kader of kader/T) dan bekijkt de toelatingscommissie welk niveau het best passend is. In overleg met de basisschool zal de toelatingscommissie uw kind plaatsen in de meest geschikte leerweg. Hierbij denken we in kansen en streven wij ernaar uw kind te plaatsen in de afdeling van het hoogste niveau. We kijken daarbij natuurlijk ook naar de mate waarin ondersteuning nodig is. Zie het schema hieronder met de mogelijkheden van plaatsing:

Schooladvies Plaatsing KHC
vmbo-b (met LWOO) vmbo-b (leertuin)
vmbo-b/vmbo-k (met LWOO) vmbo-b (leertuin)
vmbo-b/vmbo-k vmbo-b (leertuin) of vmbo b/k
vmbo-k vmbo-b/k
vmbo-k/vmbo-t vmbo-b/k of vmbo-t
vmbo-t vmbo-t

 

Belangrijk om te weten hierbij is:
– dat onze Basisafdeling ook wel ‘de Leertuin’ wordt genoemd. Hier werken leerlingen in een kleinere groep (max. 16 leerlingen per groep) in een veilige setting op een iets andere manier. Zo wordt hier gewerkt met weektaken, blijven de boeken in principe op school (leren voor toetsen gebeurt wel thuis) en is er veel ondersteuning op inhoud en organisatie van het onderwijs.
– dat we in onze Basis-Kader groepen op Kaderniveau lesgeven. Na leerjaar 1 wordt er gedetermineerd en stromen leerlingen door in de leerweg die past bij de behaalde resultaten.

Overigens is altijd het uitgangspunt: de leerling moet uitkomen op wat voor hem of haar de beste plek is!