Keuzebegeleiding

AlgemeenAlgemeen

LOB op het Kempenhorst College

Als onderdeel van de leerlingbegeleiding op het Kempenhorst College wordt de leerling  bij de LoopaanOriëntatie- en Begeleiding (LOB) geholpen met:

 • zichzelf te leren kennen; (o.a. interesses, capaciteiten, waarden, beperkingen);
 • samenhang te ontdekken tussen het kiezen van vakken en de mogelijkheden voor de verdere studie (vervolgopleiding);
 • zich bewust te worden van welke mogelijkheden hij/zij laat liggen door bepaalde vakken niet te kiezen; m.a.w. welke risico’s hij/zij wil nemen.

Ouder(s)/verzorgers(s) kunnen de vorderingen van hun kinderen volgen.

Voor leerjaar 1 en 2 kunnen zij het programma MT&B (Mijn Toekomst & Beroep) volgen in Cum Laude.

 • Klik hier voor de handleiding bij het invullen van de vragenlijsten voor de ouderavond

Voor leerjaar 3 en 4 wordt het programma Kempenhorst.DeDecaan.net met Keuzeweb gevolgd. Met deze handleiding kunt u zich daarvoor registreren.

afbeelding keuzes 2

In nauwe samenwerking met de decaan, de vakdocenten, de leerlingencoördinator, deskundigen van buiten de school en natuurlijk de ouders en de leerling zelf, zal de leercoach/mentor de begeleiding gestalte geven. Ook is er een beroepenvoorlichtings-/ documentatiecentrum ingericht op het Fluisterplein.

In de maand februari organiseert het Kempenhorst College een informatieavond vervolgopleidingen voor de leerlingen en ouders van leerjaar 2, 3 en 4. Op die avond presenteert een groot aantal vervolgopleidingen zich aan onze leerlingen.

Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB)LOB

Leerlingen worden geholpen bij keuzes voor profielen, vervolgopleiding en carrière. Dit heet loopbaanoriëntatie en -begeleiding, of LOB. Ook het Kempenhorst College besteedt hier aandacht aan. Hier noemen we het ook wel Mijn Toekomst & Beroep (MT&B), omdat de school het belangrijk vindt dat de leerling het als zijn eigen ding ervaart.

Loopbaanoriëntatie gaat over alles wat leerlingen helpt om hen voor te bereiden op keuzes voor hun toekomstige studie of baan. Loopbaanbegeleiding gaat over de mensen die hen hierbij helpen en met wie ze hierover praten. In onderstaand filmpje wordt LOB in het vmbo uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=sNmwRORc0DQ

Wat leer je?

Bij LOB (MT&B) leren leerlingen na te denken over het vervolg van hun studie en een mogelijk beroep. Dat begint al in het tweede of derde jaar bij de keuze voor een profiel. Verder in de opleiding krijgen leerlingen te maken met de belangrijke keuze voor een vervolgopleiding.

Belangrijke doelen van LOB zijn:

 • de leerling leert zijn eigen loopbaancompetenties kennen
 • de leerling krijgt zicht op loopbaanontwikkeling door middel van een loopbaandossier

 

Loopbaancompetenties

Elke leerling bekijkt aan de hand van loopbaancompetenties wat hij kan en wil en hoe dit omgezet kan worden in een beroep of opleiding. Met behulp van de vijf loopbaancompetenties kunnen leerlingen keuzes maken en zelf hun loopbaan sturen. De vijf loopbaancompetenties zijn:

 • kwaliteitenreflectie: wat kan ik het best en hoe weet ik dat?
 • motievenreflectie: wat wil ik, waar ga en sta ik voor en waarom?
 • werkexploratie: welk soort werk past bij mij en waarom?
 • loopbaansturing: hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?
 • netwerken: wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?

 

Loopbaandossier

In een loopbaandossier beschrijft een leerling wat hij of zij heeft gedaan om te weten komen wat de eigen loopbaancompetenties zijn. LOB is verplicht in de beroepsgerichte examenprogramma’s van het vmbo. Ook op havo en vwo is LOB een belangrijk onderdeel van de oriëntatie op studie- en beroepskeuze.

Profielkeuze vmboProfielkeuze vmbo

In het tweede jaar van vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-gemengde leerweg kiezen leerlingen een profiel. Landelijk zijn er tien verschillende profielen. De keuze voor een profiel kan gevolgen voor de vervolgopleiding hebben. Een profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel.

Het gemeenschappelijk deel

Alle kinderen volgen de vakken uit het gemeenschappelijk deel. Dit zijn de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en één kunstvak (beeldende vorming, muziek, dans of drama).

Vmbo-tl: profieldeel en vrije keuze

Leerlingen op het vmbo-tl kiezen voor één van vier profielen:

 • Techniek: wiskunde en natuur- en scheikunde.
 • Zorg & Welzijn: biologie en een keuze uit: wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis of maatschappijleer 2.
 • Economie: economie en een keuze uit: frans, duits of wiskunde.
 • Landbouw: wiskunde en een keuze uit: natuur- en scheikunde of biologie.

Daarnaast kiezen ze voor twee vakken in het vrije deel.

Beroepsgerichte profielen

Leerlingen op het vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-gemengd kunnen kiezen uit tien profielen, met bijbehorende profielvakken. Elk profiel bestaat uit twee verplichte algemene vakken en een beroepsgericht profielvak. Dit profielvak bestaat voor een deel uit theorie en voor een deel uit praktijk. Leerlingen op het vmbo-basis en vmbo-kader volgen vier modules van het profielvak. Leerlingen op de gemengde leerweg volgen twee modules. De tien profielen zijn:

 

Beroepsgerichte keuzevakken

In aanvulling op het profiel kiest een kind op vmbo-basis of vmbo-kader ook vier beroepsgerichte keuzevakken. Een leerling op vmbo gemengde leerweg kiest er twee. Deze vakken sluiten aan op het profiel, maar kunnen ook bij een ander profiel horen. De school bepaalt zelf welke keuzevakken zij aanbiedt. De school is niet verplicht alle beroepsgerichte keuzevakken aan te bieden.

De keuze voor een profiel

Voor veel kinderen is het lastig om een keuze te maken uit de verschillende profielen. Er zijn een aantal dingen van belang bij de keuze:

 • Welke vakken vindt het kind leuk;
 • Voor welke vakken haalt een kind goede cijfers;
 • Welke vervolgopleiding wil het kind gaan doen, of welke richting wil het kind op;
 • Welke keuzevakken biedt de school aan naast het profiel.

De mentor kan helpen met de keuze voor een profiel. Ook een profielkeuzetest kan helpen.

Vervolgopleiding

De profielkeuze is belangrijk voor de vervolgopleiding. Voor een mbo-opleiding wordt specifieke voorkennis verwacht. Een bepaald profiel of vak kan dan een vereiste zijn voor toelating tot de opleiding. Het is dus raadzaam om daar rekening mee te houden bij de profielkeuze.

Presentaties profielen

 

Leerjaar 2, keuze profiel
presentaties Voor vragen, mail
Zorg en welzijn Klik hier om te openen z&w@kempenhorst.nl
Groen Klik hier om te openen groen@kempenhorst.nl
Produceren, installeren en energie Klik hier om te openen pie@kempenhorst.nl
Bouwen, wonen en interieur Klik hier om te openen bwi@kempenhorst.nl
Media, vormgeving en ICT Klik hier om te openen mvi@kempenhorst.nl
Economie en ondernemen Klik hier om te openen e&o@kempenhorst.nl
Dienstverlening en producten Klik hier om te openen d&p@kempenhorst.nl

 

Leerjaar 3, keuze beroepsgerichte keuzevakken
presentaties Voor vragen, mail
Zorg en welzijn Klik hier om te openen z&w@kempenhorst.nl
Groen Klik hier om te openen groen@kempenhorst.nl
Produceren, installeren en energie Klik hier om te openen pie@kempenhorst.nl
Bouwen, wonen en interieur Klik hier om te openen bwi@kempenhorst.nl
Media, vormgeving en ICT Klik hier om te openen mvi@kempenhorst.nl
Economie en ondernemen Klik hier om te openen e&o@kempenhorst.nl
Dienstverlening en producten Klik hier om te openen d&p@kempenhorst.nl

Filmpje over profielkeuze

In onderstaand filmpje wordt het systeem rondom de vmbo-profielen helder en kort uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=55u64_Or4dw

Het mbo; soorten en niveausHet mbo; soorten en niveaus

Het middelbaar beroepsonderwijs biedt een breed aanbod van opleidingen op verschillende niveaus. Welke zijn dat?

Voor wie

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) sluit aan op het vmbo. In sommige gevallen is het ook mogelijk om naar het mbo te gaan met een 3 havo of 3 vwo overgangsbewijs, of met een getuigschrift van het praktijkonderwijs. Na het behalen van een mbo-diploma is het mogelijk om door te stromen binnen het mbo of naar het hbo. Een mbo-2, 3 of 4 diploma telt als startkwalificatie.

Beroepsopleidingen

Een mbo-opleiding is een beroepsopleiding. De school bereidt studenten voor op een beroep. Studenten kunnen vanaf 16 jaar terecht bij een regionaal opleidingscentrum (ROC), agrarisch opleidingscentrum (AOC) of vakschool voor een opleiding op maat.

Vier niveaus

De beroepsopleidingen kennen verschillende niveaus, die de studenten voorbereiden een beroep. De vooropleiding van de middelbare school bepaalt op welk niveau en voor welke opleiding een student zich kan inschrijven. Mbo-scholen bieden onderwijs aan op vier niveaus.

Niveau 1 entreeopleiding

Voor iedereen vanaf 16 jaar zonder diploma. Met het diploma kunnen studenten gaan werken in assisterende functies. Deze opleiding duurt 1 jaar.

Niveau 2 basisberoepsopleiding

Een mbo-2 opleiding leidt studenten op tot uitvoerend werk, zoals kapper of autotechnicus. Deze opleiding duurt 1 of 2 jaar. Uw kind heeft voor deze opleiding een vmbo-diploma of een mbo-1 diploma nodig.

Niveau 3 vakopleiding

Een mbo-3 opleiding leidt studenten op voor zelfstandige functies, zoals pedagogisch medewerker of eerste monteur. De opleiding duurt 2 tot 3 jaar. Uw kind heeft voor deze opleiding minimaal een vmbo-kader diploma of een mbo-2 diploma nodig. Sommige studenten worden toegelaten met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo.

Niveau 4

Een mbo-4 opleiding leidt studenten op tot volledig zelfstandig werk, zoals filiaalbeheerder en activiteitenbegeleider. Er zijn twee soorten mbo-4 opleidingen:

 • Middenkaderopleiding: volledige opleiding van 3 of 4 jaar.
 • Specialistenopleiding: voor studenten die na het behalen van het mbo-3 diploma door willen leren in hetzelfde beroep. Deze opleiding duurt dan nog 1 jaar.

Met het diploma kan uw kind doorstromen naar het hbo. Uw kind heeft voor deze opleiding minimaal een vmbo-kader diploma of een mbo-3 diploma nodig. Sommige studenten worden toegelaten met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo.

Leerwegen: BOL en BBL

Niet iedere student is hetzelfde. Daarom bestaan er verschillende soorten opleidingen. Binnen mbo-2 en mbo-3 opleidingen kan een student kiezen tussen een beroepsopleidende leerweg (BOL) en een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). BOL studenten gaan de meeste uren naar school en doen daarnaast praktijkervaring op door stage te lopen. In de BBL werken studenten vier dagen per week en gaan zij één dag per week naar school.

Filmpje over mbo niveaus en leerwegen

In onderstaand filmpje worden de niveaus en leerwegen in het mbo helder en kort uitgelegd: https://www.youtube.com/watch?v=o2VHTYjuSd0

Aanmelding en toelating op het mboAanmelding en toelating op het mbo

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht. Zij moeten zich wel voor 1 april inschrijven en meedoen aan verplichte intakeactiviteiten.

Aanmelden voor 1 april

Gaat uw kind naar het mbo? Dan is het belangrijk om uw kind voor 1 april aan te melden bij de opleiding van keuze. Dan heeft uw kind recht op toelating. Eerder kan natuurlijk ook. Bij populaire opleidingen is dat zelfs aan te raden, omdat de opleiding anders al vol zit. Schrijft uw kind zich pas later in? Dan mag de mbo-school uw kind weigeren.

Toelatingsrecht

Het toelatingsrecht betekent dat de school uw kind moet toelaten tot de opleiding waar hij voor gekozen heeft. Om in aanmerking te komen voor het toelatingsrecht moet uw kind:

 • Zich voor 1 april inschrijven bij de opleiding. Opleidingen mogen studenten die zich voor 1 april inschrijven niet weigeren door selectie op bijvoorbeeld cijfers of motivatie.
 • Voldoen aan de vooropleidingseisen.
 • Meedoen aan de verplichte intake-activiteiten.
 • Voldoen aan eventuele aanvullende eisen. Sommige opleidingen mogen extra eisen stellen. Deze extra eisen staan dan op de website van de betreffende opleiding.

 

Intake-activiteiten

Iedere opleiding heeft intake-activiteiten. Elke opleiding kiest zelf welke activiteiten zij aanbieden. Bijvoorbeeld een proefles of een intakegesprek. De intake-activiteiten geven uw kind een beeld over de opleiding en helpen om te bepalen of de opleiding bij hem past. Bij veel opleidingen zijn één of meerdere intake-activiteiten verplicht. Zonder deelname laat het mbo uw kind dan niet toe tot de opleiding. Welke intake-activiteiten de opleiding die u op het oog heeft aanbiedt, kunt u uiterlijk 1 februari vinden op de website van de opleiding. Een intake-activiteit mag geen selectieprocedure zijn. Uw kind mag dus niet geweigerd worden omdat een intake niet goed gedaan is.

Studiekeuzeadvies

Uw kind heeft recht op een schriftelijk studiekeuzeadvies als hij meedoet met de intake-activiteiten en zich voor 1 april heeft aangemeld. In dit advies staat of een gekozen opleiding bij uw kind past, of dat een andere keuze verstandiger is. Daarbij kijkt de opleiding naar motivatie, interesse en achtergrond van uw kind. Het advies is niet bindend. Uw kind mag zich dus gewoon voor iedere opleiding inschrijven en de opleiding mag uw kind niet weigeren op basis van het advies. Wil uw kind ook een studiekeuzeadvies? Dan kan hij deze aanvragen bij de opleiding.

Geweigerd

Een opleiding mag studenten weigeren in de volgende situaties:

 • Er zijn meer aanmeldingen dan opleidingsplaatsen. Dan mag een opleiding studenten plaatsen in volgorde van aanmelding of loten. Op de website van de opleiding staat hoeveel plekken de opleiding heeft. Daar vindt u ook wat er gebeurt als er teveel aanmeldingen zijn.
 • Uw kind heeft niet deelgenomen aan een verplichte intake-activiteit.
 • Een student heeft zich na 1 april ingeschreven. De school mag dan ook selecteren op bijvoorbeeld cijfers of motivatie.
 • Uw kind heeft 3 keer een negatief bindend studieadvies gekregen op een mbo-opleiding of volgt al 6 jaar mbo-opleidingen zonder een diploma te halen.
 • Als uw kind vanwege zijn beperking geen diploma kan halen of het beroep niet uit kan oefenen. De school moet dit goed kunnen onderbouwen en op papier zetten. Ze zoeken dan met uw kind naar een geschikte andere opleiding.

Weigert het mbo uw kind om een andere reden? Dan kunt u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij de opleiding.

Informatie-avond VervolgopleidingenInformatie-avond Vervolgopleidingen

Op donderdag 11 februari 2021 organiseert het Kempenhorst College een informatieavond vervolgopleidingen. Op deze avond presenteren ongeveer 70 vervolgopleidingen zich aan onze aan 2e-, 3e- en 4e- jaars leerlingen met hun ouders. Meer informatie is te vinden via www.kempenhorstvoorlichting.nl.

Deze avond vindt plaats indien de school kan voldoen aan de op dat moment geldende maatregelen t.a.v. het Covid 19-virus.

Informatie-avond profielen en beroepsgerichte keuzevakken

Op woensdag 15 januari organiseert het Kempenhorst College een informatieavond over de profielen (leerjaar 2) en beroepsgerichte keuzevakken (leerjaar 3).  De avond is opgezet in de vorm van speeddaten. Dit betekent dat erop geen centrale opstart in de aula is. U kunt op elk gewenst moment een profiel naar keuze bezoeken. Er zijn twee informatierondes bij de profielen die op de volgende momenten starten: 19.30 uur en 20.15 uur. Deze rondes duren circa 20 minuten. Tussendoor kunt u de profielen bekijken en indien nodig, individuele vragen stellen.

Informatie profielenInformatie profielen

Het Kempenhorst College biedt in de bovenbouw voor leerlingen uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen 7 profielen aan. Meer informatie over de profielen is te vinden door op de bijbehorende link te klikken.

De 7 profielen van het Kempenhorst College:

Bekijk ook eens onze brochure “Wat is jouw profiel?“.

KeuzelijnenKeuzelijnen

In de bovenbouw worden verschillende beroepsgerichte keuzevakken aangeboden. Voor meer informatie over de keuzevakken voor de huidige 3e jaarsleerlingen, klik hier.