Begeleiding

Leerlingbegeleiding

Schoolondersteuningsprofiel

Voor het schoolondersteuningsprofiel, klik hier.

Beleidsplan begeleiding

Voor het beleidsplan, klik hier.

Leerlingbegeleiding

Het doel van de leerlingbegeleiding is om elke leerling zo te begeleiden dat deze zich optimaal kan ontwikkelen. Op onze school is gekozen voor een systeem waarbij voor elke groep een onderwijsteam is gevormd dat bestaat uit een leerlingcoördinator, mentoren/leercoaches en vakdocenten die samen de begeleiding ter hand nemen. In het onderwijsteam worden de resultaten, houdings- en gedragsaspecten geregistreerd en besproken. Wanneer er buiten deze begeleiding extra ondersteuning nodig is, kan een leerling in aanmerking komen voor één of meer van de ondersteuningsvormen of zorgfaciliteiten die binnen het Kempenhorst College aanwezig zijn. De ondersteuning voorziet o.a. in het bijspijkeren van kleine leerachterstanden, het begeleiden van keuzes, het sturen van groepsprocessen, begeleiden bij specifieke leerproblemen of ondersteunen bij sociaal-emotionele problemen. Bij de ondersteuning wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem en wordt er regelmatig gerapporteerd aan ouders. Wanneer bekeken wordt of een leerling in aanmerking komt voor begeleiding zijn, anders dan voorheen, niet meer diagnoses of verklaringen leidend, maar de daadwerkelijke ondersteuningsbehoefte.
Mentor

Mentor / leercoach

Elke klas heeft een mentor of leercoach, die de begeleiding van de klas en de individuele leerling op zich neemt.
De mentor /coach verzorgt o.a.:

  • het contact tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de school;
  • het wekelijks noteren van alle gegevens van de aan hem/haar toevertrouwde leerlingen;
  • het opnemen van contact met de ouder(s)/verzorger(s) indien studieresultaten, gedrag of werkhouding daartoe aanleiding geven;
  • de individuele ouderavonden;
  • de studiebegeleiding bij langdurige afwezigheid van een leerling;
  • de mentorlessen voor zijn/haar klas;
  • het voeren van individuele begeleidingsgesprekken.

Voor elke klas zijn er enkele mentor- / coachmomenten ingeroosterd. In deze lessen bespreekt de mentor / coach o.a. de resultaten van de toetsen, de werkhouding en de sfeer in de klas. Daarnaast wordt ook de LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) verzorgd. De mentor / coach wordt hierover geïnformeerd door de decaan. In leerjaar 2 is er op BL en BK niveau extra ruimte om over de keuze van leerjaar 3 te spreken. Ook kan de leerling natuurlijk zelf om een gesprek met de mentor vragen.

Tussentijds contact
Enkele keren per maand komen de vier onderwijsteams bij elkaar, onder leiding van de teamleider of leerlingcoördinator, om de voortgang van de leerlingen te bespreken. Informatie uit deze bijeenkomsten wordt vastgelegd. De mentor kan u dus ook tussentijds informeren over het functioneren van uw zoon of dochter. U kunt daarvoor ook zelf contact met de mentor / leercoach opnemen.
Begeleidingslessen

Begeleidingslessen

Leerlingen hebben bij de start in het voortgezet onderwijs vaak moeite met het plannen, maken en leren van huiswerk. Om de leerlingen binnen school daarbij extra ondersteuning te bieden heeft het Kempenhorst College een aantal hulpmiddelen ingevoerd.

Begeleidingslessen (BGL)
Alle leerlingen uit het eerste leerjaar BL- en BK-niveau hebben het vak BGL op hun rooster staan. Tijdens deze les krijgen de leerlingen extra aandacht voor taal en rekenen.

Taalondersteuning
Alle leerlingen krijgen in de onderbouw binnen het reguliere onderwijsprogramma ondersteuning op het gebied van taal. In de bovenbouw is er extra taalbegeleiding buiten het onderwijsprogramma, voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Deze taalondersteuning is er als extra voorbereiding op de taaltoets als onderdeel van het eindexamen Nederlands.

Rekenlessen
Alle leerlingen in de onderbouw krijgen, binnen het reguliere onderwijsprogramma, een lesuur in de week ondersteuning op het gebied van rekenen. In de bovenbouw is er extra rekenondersteuning buiten het onderwijsprogramma, voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Dit ter voorbereiding op de rekentoets als onderdeel van het eindexamen.

RT-lessen
In de onderbouw van de basisberoepsgerichte leerweg met LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) maken RT-lessen deel uit van het reguliere onderwijsprogramma. Tijdens deze lessen wordt er extra gewerkt aan basisprincipes op het gebied van taal en rekenen, voor de leerlingen met leerachterstanden op dit gebied.

Taal- en rekenondersteuning

Taal- en rekenondersteuning

Taalondersteuning voor taalzwakke leerlingen
Leerlingen met een achterstand op het gebied van technisch lezen, spelling en begrijpend lezen kunnen in aanmerking komen voor taalondersteuning. Het doel van deze taalondersteuning is, leerlingen zo zelfstandig mogelijk om te leren gaan met hun onderwijsbeperking, zodat ze in hun didactische ontwikkeling zo min mogelijk belemmerd worden. Taalondersteuning vindt plaats in de klas, bij Remedial Teaching (RT) en eventueel extern. Welke vorm van ondersteuning bij een leerling wordt ingezet is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte. RT vindt plaats in kleine groepjes en is een vorm van periodieke begeleiding. Er wordt wekelijks begeleid in een vaste RT-ruimte met een vaste RT-er. Voor leerlingen met een dyslexieverklaring of een door de orthopedagoog opgestelde deskundigenverklaring is het mogelijk om in aanmerking te komen voor faciliteiten zoals tijdverlenging, audio-ondersteuning en/of laptopondersteuning. De inzet van faciliteiten wordt afgestemd met RT.

Rekenondersteuning voor rekenzwakke leerlingen
Leerlingen met dyscalculie en/of ernstige rekenproblemen, of waarbij resultaten beneden verwachting zijn, kunnen in aanmerking komen voor rekenondersteuning. Het doel van deze rekenondersteuning is leerlingen zo zelfstandig mogelijk de basisvaardigheden van rekenen te leren toepassen bij de verschillende vakken. Rekenondersteuning vindt plaats in de klas, bij Remedial Teaching (RT) en eventueel extern. Welke vorm van ondersteuning bij een leerling wordt ingezet is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte. Leerlingen met een dyscalculieverklaring kunnen gebruik maken van faciliteiten (hulpmiddelen of extra tijd) om hun leerstoornis te compenseren. Het doel van de begeleiding is leerlingen zo zelfstandig mogelijk te leren omgaan met ernstige rekenproblemen en dyscalculie. Na evaluatie van de rekenondersteuning kan een leerling in aanmerking komen voor het maken van een aangepaste rekentoets. Een Remedial Teacher werkt individueel of in groepjes met leerlingen, in principe onder schooltijd.
Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Een aantal keer per week is er op het Kempenhorst College een schoolmaatschappelijk werkster (mevr. J. van der Westen) aanwezig vanuit de Lumens-groep. De leerlingcoördinator kan een afspraak bij schoolmaatschappelijk werk aanvragen. Schoolmaatschappelijk werk wordt individueel ingezet bij (dreiging van) sociaalemotionele-, ontwikkelings- of gedragsproblemen die zich uiten op school.  Via schoolmaatschappelijk werk kan verwijzing plaatsvinden naar andere ondersteunende instanties. Mocht u van mening zijn dat uw kind niet met schoolmaatschappelijk werk in contact mag worden gebracht, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de leerlingcoördinator. In principe wordt u altijd op de hoogte gesteld van het contact.
Training 'Beter omgaan met faalangst' (BOF)

Training ‘Beter omgaan met faalangst’ (BOF)

Sommige leerlingen presteren bij toetsen minder door een tekort aan zelfvertrouwen. “Thuis wist ik alles, maar op school wist ik niets meer.” Dit soort opmerkingen hoor je vaak van faalangstige leerlingen.
Middels een training proberen we die kinderen hun faalangst te laten overwinnen. Leerlingen uit de onderbouw werken in groepsverband met gespecialiseerde docenten. In overleg met ouders wordt uiteindelijk bepaald of het kind aan de training mag deelnemen. Voor de training zijn ongeveer tien lesuren nodig, deze vindt plaats onder schooltijd. Voor de ouders zijn hieraan geen kosten verbonden.
Taining 'Sociale Vaardigheden'

Training sociale vaardigheden (SOVA)

Sommige leerlingen vinden het lastig om te gaan met sociale situaties. Er bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een training sociale vaardigheden. Deze training is vooral bedoeld voor leerlingen die zich in de groep te weinig durven te laten gelden of dit op een ongepaste manier doen. Middels een groepstraining werken leerlingen uit de onderbouw en bovenbouw met gespecialiseerde docenten aan het vergroten van hun sociale vaardigheden. Dit gebeurt onder schooltijd. Deelname aan de training is altijd in overleg met ouders. Voor ouders zijn hieraan geen kosten verbonden.
Antipestcoördinator: Nee tegen pesten!'

Antipestcoördinator: Nee tegen pesten!

Je staat er niet alleen voor, we zijn er voor je!

Het Kempenhorst College heeft een antipestcoördinator, dhr. Huijbers. Hij houdt zich bezig met het antipestbeleid. Dit is terug te vinden in het pestprotocol en bestaat uit preventie, het signaleren en het aanpakken van pesten. Je leercoach en leerlingcoördinator  zijn er voor je als je gepest wordt of als je je zorgen maakt om een medeleerling die gepest wordt. Zij zijn het eerste aanspreekpunt, maar je kunt je eventueel ook wenden tot de antipestcoördinator.
Mocht je anoniem je zorgen over een medeleerling willen delen, schrijf dan een briefje met de voor- en achternaam van die leerling en waarom je je zorgen maakt. Dit richt je aan de antipestcoördinator en geef je af bij het leerlingloket.

Niet twijfelen, doen!

Nuttige sites:

Training 'Examenvrees reductie'

Examenvreesreductietraining

Voor examenleerlingen is er een training die zich speciaal richt op het verminderen van examenvrees. In groepsverband worden leerlingen hierbij geholpen door een gespecialiseerde docent. Deelname hieraan gebeurt in overleg met ouders.
Gedragswetenschappers

Werkzaamheden gedragswetenschappers

Het Kempenhorst College heeft drie gedragswetenschappers in dienst. Zij vervullen een adviserende rol voor leerkrachten, mentoren en leerlingcoördinatoren voor wat betreft de begeleiding van de leerlingen. Dit houdt in dat ze vraaggericht dossieranalyses en observaties uitvoeren. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling zal er, waar nodig, een onderzoek worden uitgevoerd. Dit gebeurt altijd in overleg met en na toestemming van ouders. Naast advisering kan onderzoek leiden tot deelname aan een ondersteuningsvorm. Daarnaast kan het advies worden gegeven verder (extern) onderzoek te laten verrichten.
Interne begeleiding

Interne begeleiding

Wanneer een leerling extra individuele ondersteuning nodig heeft op school kan er een vaste intern begeleider aan deze leerling worden gekoppeld. Als een leerling op school wordt aangemeld, maakt de school een inschatting of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Wanneer interne begeleiding nodig lijkt te zijn, is er altijd overleg met ouders. De inhoud van de begeleiding is afgestemd op de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Deze worden in kaart gebracht en uitgevoerd in een ontwikkelingsperspectiefplan, in overleg met ouders en de leerling. De frequentie en vorm van begeleiding is per leerling verschillend. De begeleider stelt handelingsadviezen op voor docenten en licht deze zo nodig toe binnen het onderwijsteam. De begeleider stemt gedurende het schooljaar de begeleiding af met de mentor en onderhoudt contact met de ouders. Gedurende het schooljaar vindt er een overleg plaats met alle betrokkenen waarin het ontwikkelingsperspectiefplan wordt besproken, geëvalueerd en zo nodig aangepast aan de huidige ondersteuningsbehoeften.
Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding

Er zijn op school ambulant begeleiders aanwezig, ter ondersteuning van docenten en leerlingen. Een ambulant begeleider kan specialistische begeleiding bieden op het gebied van spraak-, taal- en gehoorproblematiek, lichamelijke beperkingen, motorische problemen, psychische problemen of gedragsproblemen zoals autisme, AD(H)D of faalangst.
Interne Rebound Klas

Interne Rebound Klas

Het Kempenhorst College heeft een interne rebound klas (kansklas). De kansklas is bedoeld voor leerlingen die tijdelijk extra aandacht nodig hebben op didactisch, pedagogisch en/of sociaal-emotioneel gebied. Leerlingen werken in de kansklas met een vaste docent aan individuele doelen. De ondersteuningsbehoeften en individuele doelen worden opgesteld in een ontwikkelingsperspectiefplan. De periode in de kansklas duurt tussen de vier en tien weken. Tegen het einde vindt er een afbouw van lessen in de kansklas plaats. Het verblijf gebeurt volgens het principe ‘in de eigen klas waar het kan, in de kansklas waar dat moet’. Een plaatsing in de kansklas gebeurt in overleg met de ouders. Gedurende een kansklas-plaatsing vindt er afstemming plaats met de ouders.
Vertrouwens personen

Vertrouwenspersonen

Op onze school zijn drie vertrouwenspersonen aangesteld die door leerlingen, ouders en medewerkers kunnen worden geconsulteerd. Zij richten zich op zaken als ongewenste intimiteiten en machtsmisbruik.

Ongewenste intimiteiten
Het gaat hierbij niet alleen om handtastelijkheden, maar ook om de manier waarop er naar vrouwen -en ook naar mannen- gekeken wordt. Je kunt er om lachen, maar veel meisjes en vrouwen, jongens en mannen, weten hoe vervelend bepaalde opmerkingen kunnen zijn. Op scholen kan dit gebeuren door medeleerlingen, docenten of andere personeelsleden.

Machtsmisbruik
Sommige mensen gebruiken hun macht om andere mensen te kleineren. Een sterke leerling slaat een zwakke leerling en die durft dan niets terug te doen. Of een groep kinderen pest één medeleerling. Die kan zich daartegen nog niet verweren. Dit kan ook gebeuren door docenten of andere personeelsleden.

Vaak zwijgt degene die lastig gevallen is. Meisjes en jongens zijn soms bang dat hun verhaal niet serieus genomen wordt. Je bent bang om de schuld te krijgen, omdat je “het zelf wel uitgelokt zult hebben”. Natuurlijk wil je niet voor spelbreker worden uitgemaakt of worden uitgelachen.

De gevolgen van ongewenste intimiteiten of machtsmisbruik zijn voor iedereen verschillend. Soms voel je je er alleen een beetje vervelend onder. De gevolgen kunnen ook ernstiger zijn. Je raakt je gevoel van vrijheid en zelfstandigheid kwijt. Je probeert bewust of onbewust te vermijden dat je opnieuw in dezelfde vervelende situatie belandt door bijvoorbeeld (ziek) thuis te blijven; je kunt er niet meer tegen. Onze school vindt dat zoiets niet mag gebeuren en heeft daarom vertrouwenspersonen aangesteld. In eerste instantie kunt u een klacht indienen via de vertrouwenspersoon. Deze zijn te bereiken via: vertrouwenspersoon@kempenhorst.nl.

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de klacht te deponeren bij de vertrouwensinspecteur of bij de externe klachtencommissie (zie het onderwerp “Klachtenprocedure“).
Leerlingcoaching

Leerlingcoaching

Leerlingcoaching heeft bewezen een goede aanvulling te zijn op de rol van de mentor. De cursus leerlingcoaching is ontwikkeld door het Kempenhorst College in samenwerking met de Fontys Hogeschool Sociale Studies. Onze gecertificeerde leerlingen begeleiden (zelfstandig) medeleerlingen uit hun mentorklas. Het Kempenhorst College is hiermee uniek in onderwijsland en trots op haar gecertificeerde coaches.
School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

SVIB is een van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerling. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de docenten te ondersteunen bij hun onderwijstaak.

De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Aan de school zijn gespecialiseerde SVIB’ers verbonden, die korte video-opnames maken in de klas en dit vervolgens met de docent en of betrokken leerling(en) nabespreken.

Net zoals dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de SVIB’er een beroepscode, waarin onder andere staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt mogen worden.
GGD

GGD

Vanuit de GGD zijn een schoolarts en schoolverpleegkundige betrokken bij het Kempenhorst College. Zij voeren periodiek onderzoek uit. Bij ondersteuningsbehoeften biedt de GGD ook individuele trajecten. De schoolarts versterkt het Zorgadviesteam.
Namen begeleiders

Namen begeleiders

Intern
Dhr. J. Bolte school video interactie begeleider
Dhr. R. van Breemen begeleider leerlingcoaches
Mevr. K. Corstiaans kansklasmedewerker
Mevr. S. Denissen trainer Beter Omgaan met Faalangst
Mevr. D. van Dijk gedragswetenschapper
coördinator kansklas
IRK
Dhr. R. van Gorp decaan
Dhr. J. Hegge vertrouwenspersoon
Mevr. M. Hoffman school video interactie begeleider
Dhr. F. Huijbers antipestcoördinator
Mevr. M. van den Hurk intern begeleider
Mevr. J. van Lith gedragswetenschapper
coördinatie interne begeleiding
Mevr. L. van Kempen trainer sociale vaardigheden
Mevr. L. Couwenberg kansklasmederwerker
Mevr. L. Leenknegt taalondersteuner
Mevr. M. Ligthart intern begeleider
trainer sociale vaardigheden
Dhr. G. Maijers rekenondersteuner
Mevr. S. Pennings intern begeleider
Dhr. B. Renders wiskundeondersteuner
Mevr. F. van Rietschoten taalondersteuner
Mevr. E. van de Sande gedragswetenschapper
coördinator taal- en rekenondersteuning
Mevr. A. Severijnen vertrouwenspersoon
trainer examenvrees reductie
Mevr. I. Sleddens taalondersteuner
Dhr. M. van der Staak ondersteuningscoördinator
Mevr. M. Theelen intern begeleider
Mevr. A. van Thiel vertrouwenspersoon
Mevr. C. van de Wetering taalondersteuner
Extern
Mevr. R. van den Doel jeugdarts
Mevr. R. Franssen jeugdverpleegkundige
Mevr. G. Meijer M.L. Vughts ambulant begeleider cluster 3
Mevr. S. van Dijk ambulant begeleider cluster 2
Mevr. J. van der Westen school maatschappelijk werker
Dhr. M. Bogers Passend Traject Begeleider team