Kwaliteitszorg

Het Kempenhorst College monitort continu de kwaliteit van haar onderwijs. Ieder jaar wordt een vestigingoverstijgend kwaliteitszorgplan opgesteld met daarin acties en plannen voor het betreffende schooljaar. Het kwaliteitszorgplan omvat zowel structurele acties als activiteiten specifiek voor het betreffende schooljaar/vestiging. Eén van de structurele activiteiten is het analyseren van de in,-door-en uitstroom gegevens (idu-gegevens) en het ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek. De informatie die we via onze uitgevoerde onderzoeken verkrijgen wordt gebruikt om bij te sturen/te verbeteren en vormt input voor het bepalen van het beleid van de vestiging. Ook wordt de informatie in sommige gevallen afgezet tegen regionale en landelijke benchmarks. Op die manier weten we hoe we het doen in vergelijking met andere scholen in Nederland.

Toezichtkaart

Van elke school voor voortgezet onderwijs een toezichtkaart beschikbaar. De toezichtkaart geeft een beeld van de kwaliteit van de school, onderbouwd met rapporten van de Onderwijsinspectie. De toezichtkaart van het Kempenhorst College vindt u hier. Op de toezichtkaart wordt bijvoorbeeld het Onderwijsresultatenmodel gepubliceerd.  Het Onderwijsresultatenmodel omvat een viertal indicatoren: onderwijspositie ten opzichte van advies po, onderbouwsnelheid, bovenbouwsucces en examencijfers. Jaarlijks wordt een onderzoek uitgevoerd naar de vier indicatoren. Als we kijken naar het Onderwijsresultatenmodel van het Kempenhorst College van 2018 dan zien we dat we het beter doen dan de norm. Het onderwijsresultatenmodel vindt u hier en ook op de website van de Onderwijsinspectie. Naast een jaarlijkse analyse,  zoals de analyse naar de onderwijsresultaten, wordt ook ongeveer eens in de vier jaar een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteitszorg van het bestuur, het financieel beheer en de onderwijskwaliteit van een deel van de scholen. Het laatste inspectieonderzoek van het Kempenhorst College dateert uit 2013. In dat jaar is een onderzoek uitgevoerd op de afdeling vmbo basis. Het rapport van het inspectiebezoek is gepubliceerd op de toezichtkaart.

Kwaliteitsgegevens Kempenhorst College

Het Kempenhorst College is aangesloten bij Scholen op de kaart. Scholen op de kaart is een website waarop scholen in Nederland cijfermatige informatie publiceren. Het vormt een belangrijk en transparant verantwoordingsinstrument en is startpunt voor de dialoog met onze omgeving. Een van de kwaliteitsaspecten is de tevredenheid van ouders en leerlingen. In schooljaar 2017-2018 heeft er wederom een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in een Factsheet.

Uitvoerige informatie over Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot en Kwaliteitszorg vindt u op de website van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot. Hier vindt u ook het Plan van aanpak kwaliteitszorg van het huidige schooljaar.

Onderzoek afstandsonderwijs (voorjaar 2020)

Voor de meivakantie hebben we bij V.O. Best-Oirschot een onderzoek uitgezet om het afstandsonderwijs te evalueren. We hebben daarvoor een vragenlijst verspreid onder leraren, leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). Veel leraren, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hebben de enquête ingevuld, waarvoor dank!

De resultaten zijn ondertussen geanalyseerd. Vanzelfsprekend willen we de respondenten van het onderzoek informeren over de resultaten. Hier kunt u een beknopte ‘factsheet’ van de resultaten vinden. Zoals u kunt zien zijn leraren, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) (zeer) tevreden over de organisatie en communicatie van het afstandsonderwijs. Ook zien alle respondenten mogelijkheden om in de toekomst online onderwijs te combineren met contactonderwijs. Er zijn ook een aantal zaken die onze aandacht verdienen. Bijvoorbeeld, de manier waarop we op afstand inzicht kunnen blijven houden in het leer-en ontwikkelproces van leerlingen. Dat blijkt niet alleen voor V.O. Best-Oirschot, maar ook voor veel andere scholen lastig.

Een volledige en uitgebreide rapportage met aanbevelingen volgt nog. Dat rapport willen we gebruiken om het online onderwijs nog beter te maken. Maar ook om met elkaar de mogelijkheden voor hybride onderwijs (contactonderwijs gecombineerd met online onderwijs) in de toekomst te verkennen.