Onderwijs

2571-KFP_structuur

Onderbouw (leerjaar 1 en leerjaar 2)Onderbouw

Leerwegen: B (met leertuin), BK en TL (TOPm)

Na de basisschool volgt de stap naar het voortgezet onderwijs. Het Kempenhorst College is een school voor  vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) en biedt alle leerwegen in het vmbo aan: de Basis Beroepsgerichte leerweg (B met leertuin), de Basis-Kader Beroepsgerichte leerweg (BK) en de Theoretische leerweg (TL). Op advies van de basisschool wordt de leerling geplaatst in een van de brugklassen: B, BK of TL.

In de leertuin zitten die leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om de school met succes af te ronden. De leerlingen in de B-klassen hebben les in kleinere klassen in de leertuin, uiteraard wel met alle voorzieningen. Ze krijgen hier de mogelijkheid om de stof van de theorievakken te verwerken op een manier die voor hen het meeste rendement oplevert. Hiervoor krijgen ze een weektaak. Leerlingen krijgen geen huiswerk mee naar huis en werken tijdens de week aan deze weektaak. Die dient aan het einde van de week af te zijn. In de tweede helft van leerjaar 2 gaan de leerlingen zich geleidelijk voorbereiden op de bovenbouw, zodat de doorstroom optimaal verloopt.

De Theoretische Leerweg op het Kempenhorst College heet TOPm: T op maat. Met TOPm speelt het Kempenhorst College in op vragen van leerlingen, ouders, basisscholen, vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. Leerlingen die zich aanmelden voor TOPm hebben vanaf leerjaar 3 de keuze uit twee programma’s: één dat hen specifiek voorbereidt op doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs (met o.a. leren binnen en buiten school en speciale projecten voor alle sectoren) en één dat hen specifiek voorbereidt op doorstroom naar de havo (met bijvoorbeeld extra aandacht voor wiskunde op havo-niveau).

Ter informatie hebben we twee filmpjes gemaakt over TOPm: één filmpje met een algemeen beeld over TOPm en één filmpje dat het onderscheidende van TOPm in beeld brengt.

Bekijk voor meer informatie ook onze brochures.

Bovenbouw (leerjaar 3 en leerjaar 4)Bovenbouw

Het Kempenhorst College kent in de bovenbouw de Theoretische Leerweg (TL) en vanaf augustus 2016 zeven beroepsgerichte profielen voor de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg (BBL/KBL), te weten: BWI (Bouwen, Wonen en Interieur), PIE (Produceren, Installeren en Energie), E&O (Economie en Ondernemen), Z&W (Zorg en Welzijn), Groen, MVI (Media, Vormgeving en ICT) en D&P (Dienstverlening en Producten). In de kadervariant (KBL) ligt het accent meer op de theoretische vakken; in de basisvariant (BBL) ligt het accent meer op de praktische vaardigheden binnen de  beroepsgerichte vakken.

Bekijk voor meer informatie over de verschillende profielen voor de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg (BBL/KBL) onze brochure “Wat is jouw profiel?“.

Theoretische Leerweg (TL)Theoretische Leerweg (TOPm)

De Theoretische Leerweg (TL) op het Kempenhorst College heet TOPm: T op maat. In het derde leerjaar van de theoretische leerweg (3TOPm) maken de leerlingen een keuze tussen de mbo- en havo-variant. Bij de havo-variant worden alle theorievakken aangeboden en volgen de leerlingen profielprojecten. Bij de mbo-variant staan er 2 vakken minder op het rooster (keuze uit Duits, aardrijkskunde, geschiedenis en Beeldende Vorming) en zijn er sectorprojecten. In beide varianten doen de leerlingen aan Talent Ontwikkeling. Zij mogen in de 3e klas kiezen uit diverse onderdelen.
In het vierde leerjaar (4TOPm)  kiezen de leerlingen het definitieve examenpakket, waarbij wordt uitgegaan van een aantal standaardpakketten, gericht op de sectoren: Techniek, Zorg & Welzijn, Economie of Landbouw. Leerlingen in de havo-variant krijgen ook wiskunde A/B aangeboden.

Ter informatie hebben we twee filmpjes gemaakt over TOPm: één filmpje met een algemeen beeld over TOPm en één filmpje dat het onderscheidende van TOPm in beeld brengt.

Buitenschools leren Buitenschools leren

Buitenschools leren biedt een betekenisvolle aanvulling op het leren van onze leerlingen. Het kan o.a. inzichtelijk maken wat het belang is van wat er geleerd wordt in school en hoe dit toegepast wordt  in de praktijk. Verder blijkt dat buitenschools leren bijdraagt aan het versterken van de leermotivatie van leerlingen. Verder draagt het nog op andere manieren bij aan de leerbeleving van onze leerlingen:

  • Buitenschools leren in de vorm van stages in het bedrijfsleven zorgt voor een afstemming van wat er in school geleerd wordt en de steeds veranderende eisen die het bedrijfsleven aan vakmensen stelt.
  • Het buitenschools leren biedt een betekenisvolle context om met onze leerlingen te reflecteren op wat hij/zij kan en wil. Het levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van leer- en loopbaancompetenties. Hierdoor kan de leerling betere keuzes maken tijdens zijn/haar schoolloopbaan.

Bij buitenschools leren moet niet alleen gedacht worden aan de al genoemde stages in het bedrijfsleven, maar zeker óók aan de maatschappelijke stage in de bovenbouw van onze school en allerlei buitenschoolse activiteiten zoals excursies en bedrijfs- en schoolbezoeken.

In de onderbouw van onze school vinden allerlei activiteiten plaats rondom buitenschools leren in samenhang met de loopbaanoriëntatie en –begeleiding. In de bovenbouw krijgt het buitenschools leren een meer structurele plaats in het leerproces bij de 7 profielen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.

Leerlingen van TOPm maken middels projecten kennis met alle sectoren in het bedrijfsleven en ook hier neemt het buitenschools leren via o.a. bedrijfsbezoeken en excursies een belangrijke plaats in. In klas 3 TOPm sluiten de leerlingen deze kennismaking af door het voorbereiden en uitvoeren van een onderzoek om te komen tot een definitieve sectorkeuze die nauw verband houdt met het vakkenpakket wat ze kiezen voor klas 4. Binnen dit onderzoek zullen ook vormen van buitenschools leren gebruikt worden.

Maatschappelijke stageMaatschappelijke stage

De Maatschappelijke stage (MaS) vormt sinds 2009-2010 een onderdeel van het onderwijsprogramma van Kempenhorst College. Het is opgenomen als PTA-onderdeel binnen het vak maatschappijleer.

Waarom vindt Kempenhorst College de maatschappelijke stage zo waardevol?
Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid is iets wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Kijk naar de steeds groter wordende vraag naar vrijwilligers. Burgers met een speciale toewijding voor een club, vereniging of andere maatschappelijke organisatie zijn schaars.

Bij maatschappelijke stages gaat het altijd om onbetaald vrijwilligerswerk dat leerlingen uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de school. De stages vinden buiten de schooluren plaats. Het primaire doel is jongeren tijdens hun schooltijd kennis te laten maken met de samenleving en daar een onbetaalde bijdrage aan te leveren. Het geeft hen de mogelijkheid om buiten de school te leren en daarbij op een andere manier kennis te maken met de samenleving en met bepaalde groepen in deze samenleving, waar ze anders misschien niet zo snel mee in contact komen. Het stelt de leerlingen in staat om zich meer betrokken te voelen bij de maatschappij, op een praktische manier te leren welke normen en waarden belangrijk zijn in onze samenleving en zich verantwoordelijk te voelen voor een stukje van de samenleving. Daarom vindt het Kempenhorst College de maatschappelijke stage zo waardevol.

Een bijkomend doel van maatschappelijke stage is dat jongeren de belangstelling kunnen ontwikkelen om zelf (nu of later) vrijwilligerswerk te doen. Wanneer we ons realiseren dat miljoenen mensen bij tijd en wijle of voor langere tijd vrijwilligerswerk doen (van het laten draaien van een sportclub tot het doen van boodschappen voor zieke buren), dan is de onmisbaarheid van vrijwilligerswerk voor een goed functionerende samenleving een uitgemaakte zaak. Naast de onderwijsdoelen die de school voor de leerlingen formuleert, blijkt dat veel leerlingen een maatschappelijke stage gewoon als een leuke, waardevolle en soms spannende ervaring beleven.

Het vak maatschappijleer is opgenomen in het onderwijsprogramma van klas 3. Dat betekent dat de MaS afgerond moet worden in klas 3. Na een uitgebreid voorlichtingstraject gaan de leerlingen in september en oktober op pad om hun stageplek te zoeken en vast te leggen. Uiteraard kan school hen hierbij helpen. In principe wordt de MaS vervolgens in de periode van oktober tot en met maart uitgevoerd. De MaS wordt afgerond met een stageverslag wat door de docent maatschappijleer wordt beoordeeld. Daarnaast vindt er ook een gesprek met de docent plaats over het verloop van de MaS én wordt er een korte presentatie door de leerling gegeven aan de klas over zijn/haar ervaringen.

Vragen/contact over maatschappelijke stage? Mail naar maatschappelijkestage@kempenhorst.nl