Wie we zijn

Het Kempenhorst College in Oirschot maakt samen met het Heerbeeck College in Best deel uit van de katholieke scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot (VOBO).

De vestiging Kempenhorst College is ontstaan uit een fusie van vier categorale Oirschotse scholen voor voortgezet onderwijs. Bij die fusie werd gekozen voor de naam Kempenhorst, omdat deze naam al meer dan een eeuw verbonden was met het onderwijs in Oirschot.

De school biedt de volgende leerwegen van het vmbo aan: de theoretische leerweg en de beroepsgerichte leerweg (basis- en kadervariant). In de leerwegen worden vakkenpakketten aangeboden binnen alle vier de sectoren van het beroepenveld: techniek, zorg & welzijn, agrarisch en economie en daarbinnen de volgende zeven profielen:

  • Bouwen, Wonen en Interieur
  • Produceren, Installeren en Energie
  • Media, Vormgeving en ICT
  • Zorg en Welzijn
  • Groen
  • Economie en Ondernemen
  • Dienstverlening en Producten

De school verzorgt extra ondersteuning voor leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben.

MissieMissie

Het is de missie van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot om doelgericht bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van jonge mensen. Leren en persoonlijke ontwikkeling staan daarbij centraal. Om een optimaal resultaat te bereiken, worden leerlingen uitgedaagd om te leren, vindt leren plaats in samenhang (samen met anderen, samen met andere ontwikkelprocessen, samen met andere leerdomeinen) en moet leren duurzaam zijn.

Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot staat voor betrokkenheid (bij leerlingen), vertrouwen (in leerlingen), verbinding (met anderen en met de wereld om je heen) en vernieuwing (voorbereiding op de toekomst). Daarvoor creëren we een veilige leeromgeving,  richten we ons op kwaliteit en heeft Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot professionele medewerkers. Leerlingen van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot bereiden zich doelgericht voor op de toekomst en hebben tegelijkertijd een prettige schooltijd. Het schoolplan voor 2020 – 2023 vindt u hier.

OrganisatieOrganisatie

Directie Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot

Dhr. T. Broeren, bestuurder/algemeen directeur
Dhr. R. van der Vorst, directeur onderwijs
Dhr. L. Jussen, directeur personeel
Dhr. A. van Acht, directeur bedrijfsvoering

Teamleiders Kempenhorst College

Dhr. M. van der Steen – team B met leertuin
Mevr. R. de Kooning – team BK onderbouw
Dhr. R. Mol –  team K bovenbouw
Dhr. B. Vreeswijk – team TOPm

Leerlingcoördinatoren Kempenhorst College

Dhr. F. Huijbers – team B met leertuin, leerjaar 1 en 2
Mevr. De Vet – team B, leerjaar 3 en 4 
Mevr. A. van der Struijk – team BK onderbouw, leerjaar 1 en 2
Dhr. J. van Hazendonk – team K bovenbouw, leerjaar 3 en 4
Dhr. P. Blankers – team TOPm, leerjaar 1 t/m 4

Klik hier voor het organogram van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot en de contactgegevens van het management van VOBO.

 

GedragscodeGedragscode

Het Kempenhorst College wil een veilige leefgemeenschap zijn, waarin het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van het opvoedkundig en onderwijskundig handelen. Dit heeft zich geuit in het ontstaan van een gedragscode met daaruit voortvloeiende gedragsregels die voor ons allen gelden.

Gedragscode
• We zorgen er samen voor dat we erbij horen en onszelf mogen zijn.
• We doen de moeite elkaar te begrijpen.
• We geven elkaar de kans om te groeien.
• We kunnen op elkaar rekenen.
• We geven elkaar complimenten en vertellen elkaar wat nog beter kan.
• We zijn trots op onze school en tonen daar zorg voor.
• We houden ons aan deze code.

Gedragsregels
• Op onze school luisteren we naar elkaar.
• Op onze school houden we rekening met elkaar.
• Op onze school zorgen we ervoor dat anderen geen last hebben van ons gedrag.
• Op onze school proberen we onze vergissingen goed te maken.
• Op onze school zijn we voorzichtig met elkaars eigendommen.
• Op onze school leren we van en met elkaar.
• Op onze school helpen we elkaar.
• Op onze school discrimineren we niet.
• Op onze school is geen plaats voor (seksuele) intimidatie.
• Op onze school pesten en vechten we niet.
• Op onze school houden we ons aan deze regels.

Over de gedragscode is een korte video gemaakt. U kunt deze video hier bekijken.

PestprotocolPestprotocol

Klik hier voor ons pestprotocol.

PrivacyPrivacy

Klik hier voor onze privacyverklaring.

Functionaris Gegevensbescherming

Het Kempenhorst College maakt deel uit van scholennetwerk ORION. Vanuit ORION zijn mevrouw Lidwien van Schalkwijk en de heer Eric Dirkx aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming in het kader van de AVG. Zij zijn bereikbaar via het mailadres fg@orionscholen.nl.

Gezondere kantineGezondere kantine

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling van onze kantine gezond is. Daarom werken we in samenwerking met onze cateraar Markies volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Hiermee maken we de gezonde keuzes de gemakkelijkste, meest voor de hand liggende keuze. Klik hier voor het voedingsbeleid van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot.